Mobilya insanoğlunun gereksinimlerini karşılayan bir materyal olmakla beraber günümüzde tüm yaşam alanlarında birlikteliğimizin olmazsa olmaz bir parçası konumuna gelmiş teknolojik gelişmeler sonucu insan marifeti ile üretilen ve yaşamımıza artı değer katan olarak tanımlaya biliriz.

 • Mobilyanın kullanılacağı mekânın fiziki yapısı, özelliği ve kullanım amacına uygunluğunun saptanarak seçim yapılması gereken unsurlardan biridir.
 • Mobilya alımında kullanıcının görüşü, beğenisi, renk, çizgi ve malzeme bilgisi önemli bir faktör olarak ortaya çıkan unsurlardan biridir.
 • Günümüzde küçük, orta ve büyük ölçekli mobilya üreticilerin çoğunluğu nedeni ile mobilya çeşitliliğinde de artış olduğu gözlenmekte, bu nedenle seçim yapma olanağı arttığından dolayı dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Günümüzde teknik, teknolojik ve endüstriyel gelişmeler sonucu üretilen mobilyaların tercih edilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Mobilya üretimi yapan işletmeler teşhir amaçlı mağaza, çarşı, dükkân, cadde veya AVM’lerde ürünlerini görsel amaçlı sergileyerek tüketicilerin seçim yapma ve mukayese yapmalarına olanak sağladıklarından dolayı bu gibi yerlerden almak istediğimiz mobilyaları gözlemleyerek seçim yapma çeşitliliğini artırmıştır.
 • Yerel, ulusal ve uluslararası fuarların yapılıyor olması, üretici, imalatçı ve tüketicilerin bu fuarları ziyaretleri neticesinde model, tasarım, renk, çizgi ve üretim konularında bilgi ve görgülerini artırmış, bu gibi aktivelerin sonucunda yeni materyaller kullanarak ve yeni modeller üretilerek rekabet ortamı yaratılmış olmakla birlikte mobilya üretici ve tüketicilerin bilinçlenmesinden dolayı mobilya seçimi konularında kalite çıtası yükselme trendinde olmasından dolayı mobilya alımında dikkat edilmesi gereken etken bir nedendir.
 • Mobilya alımında dikkat edilmesi gereken unsurların başında herhangi bir durumda lojistik, servis, montaj ve satış sonrası hizmetlerin veriliyor olmasına dikkat edilmeli, bu gibi problemler karşısında ürünün arkasında duran işletmeler tercih edilmeli.
 • Ülkemizde mobilya üretim merkezleri belli bölgelerde toplanmış durumdadır. Bu merkezlerde üretilen mobilyalar teknik, teknolojik ve endüstriyel gelişmelerden etkilenmiştir. Mobilya üretiminde kullanılan materyallerde bu bölgelerde odaklandığından teminde avantaj sağlamakta, çalışan elemanlarında tecrübe ve devamlılığı da üretilen ürünlerde de seçim yapmayı etkileyen nedenlerdendir.

 

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA KASTAN  (İMYO. MOB. DEK. PRG. BŞK.)

 

ESNAF VE SANATKÂR

İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, ifade eder.
Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.
Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

Esnaf ve sanatkarların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi olduklarının belgelenmesi istenir.
Sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması ve her bir kayıt için alınması gereken ücretlerin ayrı ayrı alınması gereklidir.

Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.

Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderilir.

İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. üye kayıt defterine teselsül eden numara ile kayıtları yapılır. Odaya kaydedilen üyeye, bir kayıt sicil numarası ve bir üye kimlik kartı verilir.

Tescil ilgilinin bizzat talebi üzerine yapılır. Tescilini isteyen kişi, sicil memuruna; sicile kayıt için başvuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur.

Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.

Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.

Aynı faaliyetten dolayı, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olanlar, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kaydedilemezler. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilemezler.

Esnaf ve sanatkarların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı  iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir. Esnaf ve sanatkar aynı zamanda farklı iki mesleği icra ediyorsa; ayrı ayrı iki odaya kayıt yaptırabilir.

Esnaf ve sanatkarlar da başka bir il sınırında işyeri açtıklarında, bulundukları Esnaf ve Sanatkar Siciline ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır.

Ülkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak için gerekli izin ve müsaadeyi almış olan yabancı devlet uyruğunda bulunanların  ilgili odaya kaydının yapılması gerekmektedir.

ÜYELİK ŞARTLARI NELERDİR?

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
 2. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
 4. d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak

Esnaf odalarına üye olmak için E-Yoklama tutanağı ve 5 fotoğraf ile kimlik fotokopisi yeterlidir. Üye olacak kişinin kendisi yada vekalet verdiği kişi odaya başvurmalıdır.

 ÜYENİN GÖREVLERİ

1-Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek,

Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.

2- Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

4-Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları karar uymak zorundadırlar.

 ÜYELİĞİN SON BULMASI

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

 1. a)     Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
 2. b)     Üyelik  şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
 3. c)      Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
 4. d)     Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

 

YONGA LEVHA

Odun hammaddesinin, yongalama makinelerin de küçük parçalara bölünüp, kurutma fırınında belli bir nem oranına indirilip, eleme işleminden sonra, tutkal, sertleştirici madde ve hidrofobik özelliğini sağlayan maddelerinin karıştırılıp sıcaklık ve basınç altında belirli bir sürede preslenmesi sonucunda geniş ve büyük yüzeyli levhalar halinde meydana gelen ahşap esaslı üründür. Piyasada Sunta (Suni Tahta) şeklinde de söz edilmektedir.

 

   210X280    183X366
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
30 mm

 

 

Neme Dayanıklı Yonga Levha

Suya ve neme karşı standart levhalara göre daha yüksek mukavemet gösteren, piyasada yeşil sunta diye adlandırılan levhalar dır. Müşteri taleplerine göre özel ölçüler de üretimi gerçekleştirilmektedir.

MDF

 

MDF orta sertlikte bir levha olup, termomekanik olarak odun veya diğer selülozik hammaddelerden elde edilen liflerin belirli bir rutubet derecesine kadar kurutulduktan sonra yaklaşık %9-11 oranında termosetting (sıcaklıkta katılaşan) karakterli bir tutkal ile tutkallanarak sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle oluşan homojen yapıda levhadır.

MDF, kelime anlamı ile orta yoğunlukta lif levha anlamına gelmekte ve Medium Density Fiberboard kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

MDF yapısı itibariyle her noktasının homojen yoğunlukta olması, standart boyutlarda elde edilebilmesi, freze işlemlerindeki mükemmelliği, yüzey ve kenarlardan uygulanan vidaları iyi tutması nedeniyle tercih edilmektedir.

 

 

 

 

210X170 210X280 210X340 220X280 183X366
ZIMPARASIZ ZIMPARASIZ ZIMPARALI ZIMPARASIZ ZIMPARALI ZIMPARALI
2,7 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm

 

Melaminli Yonga Levha – MDF

 

Sıcaklık ve basınç altında emprenye edilmiş kağıt ile yonga levhanın veya MDF levhanın belirli bir sürede preslenmesi sonucunda ortaya çıkan dekoratif amaçlı paneldir.

Desen ve düz renkler farklı pres sacı ile çeşitli dokularda doğala en yakın yüzeyi elde edecek şekilde üretilmektedir.

 

 

 

YONGA LEVHA 210X280 183X366
6 mm
8 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
 30 mm
   

 

MDF 210X280 183X366
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22 mm  
25 mm
30 mm

 

 

Boyalı Yonga Levha – MDF

 

Ham yonga levha veya MDF yüzeyine baskı silindir yöntemiyle astar, macun, çift kat ana boya, eğer desen boyama yapılacaksa o desene ait mürekkep ve son kat olarak cila uygulaması neticesinde elde edilen üründür.

Levha yüzeyine uygulanan astar, macun, ana boya ve mürekkepler su bazlı ürünlerdir. Boyalı levha yüzeyine parlaklık kazandırmak ve çizilmelere karşı yüzey direnç oluşturmak maksadıyla son kat olarak uygulanan cila solvent bazlı olup, cila uygulanan levha ultra viyole ışınlara tabi tutularak, cila içindeki solvent tamamen uzaklaştırılıp cila pişirilmektedir.

 

 

YONGA LEVHA DÜZ
TEK YÜZ
DÜZ
DÜZ
DESEN
TEK YÜZ
DESEN
DESEN
6 mm 210 x 280
8 mm 210 x 280
8 mm 183 X 366
18 mm 210 x 280
18 mm 183 x 366
 

 

 

 

       
MDF DÜZ
TEK YÜZ
DÜZ
DÜZ
DESEN
TEK YÜZ
DESEN
DESEN
2,7 mm 210 x 170
2,7 mm 210 x 280
4     mm 210 x 280
5     mm 210 x 280
6     mm 210 x 280
8     mm 210 x 280
18 mm   210 x 280

 

Oda üye kartınızla indirim alabileceğiniz kurumlar şunlar:

1 – Alanyurt Yolu BP (Dört As Petrol)

2 – Ekomar AVM

3 – İlk Adım Anaokulu

4 – Bursa Hayat Hastanesi

5 – Cihangir Hastanesi

6 – Bursa Esentepe-Anadolu Hastanesi

7 – Bursa Doruk Sağlık Grubu

8 – Genç Ajans

9- İnegöl Okyanus Koleji

10-Kare Yangın Otomasyon Sistemleri

11- Özel Elit Grup Okulları

12-İnci Dental Diş Kliniği

13- Arifan Kırtasiye

A.TR Dolaşım Belgesi Nedir?

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği uyarınca, işlenmiş tarım ürünleri de dahil olmak üzere sanayi ürünlerinde serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenen belgelerdir.

Tamamen Türkiye’de veya AB’de elde edilmiş eşya, Türkiye veya AB’de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkışlı mallar, Türkiye’de veya AB’de serbest dolaşım durumunda sayılır.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) gümrük birliği gümrük bölgesinde, serbest dolaşımda bulunan eşya için ihracatçı ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş ve gümrük idaresince vize edilmiş A.TR dolaşım belgesi muhteviyatı eşyanın Türkiye-AB gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesi için ayrıca bir menşe belgesi gerekmemektedir. Ancak, her ne sebeple olursa olsun ithalatçının ihracatçıdan eşyanın menşe statüsünü kanıtlayacak bir belge talep edilmesi halinde, serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihsiz menşe statüsünü kanıtlamak üzere menşe şahadetnamesinin; tercihli menşe statüsünün ispatı için ise yürürlükteki “Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Tedarikçi Beyanının düzenlenmesi olumlu mütalaa edilmektedir.
A.TR Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?
Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan,  Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

Not: A.TR Dolaşım Belgesi satış ve onayı odamızdan gerçekleştirilmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Nedir?
EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. Menşeli ürünlerin Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ürünleri ticaretine ilişkin 1/98 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Karar hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere düzenlenir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?
1. Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler ile AKÇT ürünleri ve tarım ürünleri ticaretinde kullanılır. (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan,Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)

2. Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle olan ticaretinde kullanılır.
EFTA üyeleri (İzlanda, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn), İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Tunus, Filistin, Fas, Suriye(Serbest Ticaret Anlaşması askıya alındı. Menşe Şahadetnamesi düzenlenecektir.), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Faroe Adaları, Moldova

FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Nedir?
Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde bazı ülkeler tek taraflı olarak ülkemizden yaptıkları ithalatta gümrük vergisi indirimi uygulamaktadır.

FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?
Söz konusu Sistem çerçevesinde gümrük vergisi indiriminden yararlanılabilmesi için ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya  ve Rusya Federasyonu  “Form A” menşe şahadetnamesi düzenlenmesini istemektedir.
ABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte, FORM.A belgesi  doldurulması zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda resmi tasdik istememektedir. Belgenin ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir. 8 no.lu hane malın tamamıyla Türk Menşeli (%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için “P” harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için “Y” harfi ile Türk Menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki yüzde payı ile birlikte yazılacaktır. (Örnek: “Y”20%). Japonya için “W” harfi ile malın GTİP no.sunun ilk dört rakamı birlikte yazılacaktır. (Örnek: “W”96.18) Kanada için “F” harfi yazılacaktır. Avustralya için 8. Kutu boş bırakılacaktır.

“Form A” menşe şahadetnameleri yalnız İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir (Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir). Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNDE AMAÇ NEDİR?

Kapasite raporları ülkenin sıni üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

KAPASİTE RAPORU NERELERDE KULLANILMAKTADIR?

Kapasite Raporları;

 • Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

KAPASİTE RAPORU İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Odamız üyesi olan,

 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Mobilya sektöründeki ambalajlama daha çok ürünü korumaya ve tüketiciye herhangi bir özelliğini yitirmeden ulaşmasını sağlayacak niteliklerde olmalıdır. Mobilya ürünlerinin hacimsel anlamda büyük ve ağır olması nedeni ile kullanılacak ambalaj tekniğinin de bu kriterlere yanıt verecek nitelikte olması önem kazanmaktadır.

MOBİLYA AMBALAJININ İÇERİĞİ

Mobilya ürünlerinin tüketiciye ulaşması için geçirdiği süreçte ambalaj içerisindeki ürünün çeşitli dış etkenlerden korunmasını en üst düzeyde sağlayacak şekilde olmalıdır. Bunun yanı sıra ürün ambalaj içerisinde doğru istifleme tekniğinde ve parçaların birbirine hasar vermesini önleyecek düzende olması önemlidir.

Parçalı (demonte) olarak sevk edilen yerinde montajlı ürünlerde her parça ilk sefer hangi yerde ise her seferinde de aynı yerde olacak şekilde istifleme şablonu olmalıdır. Mobilya ürünleri kısmen veya tamamen montaj gerektirdiğinden paket içerisinde mutlaka açık ve net tariflendirilmiş montaj kılavuzu bulunmalıdır.

Montaj kılavuzu ürün nihai tüketiciye ulaştığında herhangi bir tarafına zarar gelmeden kurulmasını sağlayacak en önemli etkendir. Hangi pakette hangi bağlantı elemanının olduğu montaj kılavuzunda numaralandırılmış olarak gösterilmelidir.

Ahşap mobilyaların ambalajında parçaların sevkıyat anında birbirlerine sürtünmemesi ve keskin köşelerin diğer parçalara zarar vermemesini sağlayacak şekilde koruyucu kullanılmalıdır. Özelikle mobilya köşeleri kolay deformasyona uğrama riski taşıdığından bu kısımlar köşe kartonu veya poliüretan köşe koruyucular ile korunmalıdır.

Paketleme anında parçalar üst üste geliyor ise tüm yüzeyleri öncelikle dalgalı kraft malzeme ile sarılıp bunun üzeri ince poliüretan örtüler ile kaplanmalı, daha sonra diğer parça konmalı ve ürünün tamamı kutu içerisine konulduktan sonra boş kalan kısımlar ürünün paket içerisinde gezmesini önlemek için kalıplanmış poliüretan (strafor) malzeme ile doldurulmalıdır. Kullanılacak koli sistemi mutlaka çift ondüleli (dopel) ve kraft malzemeden üretilmiş olmalı.

Eğer ürün için özel kalıplanmış poliüretan parçalar hazırlanmadıysa bunun yerine parçaların koli içerisinde gezinmesini önlemek için balonlu naylon ile tamamen sarılıp bantlanmalı veya balonlu naylon ısı ile yapıştırılıp oluşabilecek sürtünme önlenmelidir. Koli üzerinde, koli içeriğini gösteren liste veya resim bulunmalıdır.

MOBİLYANIN AMBALAJLAMA YÖNTEMLERİ

Ambalajlama işleminin ürünü deforme etmeden korunmasını sağlayacak yöntemin içerisinde ısı ile yapılan işlem var ise bunun mobilya yüzeyine direkt uygulanmayacak şekilde arasında bariyer olması veya ısı işlemsiz ambalajlama yapılabilir yöntemler kullanılması önem kazanmaktadır.

Streç sarma işlemi, sadece sevkıyat için gerekli olan ambalajlamanın dışında, fabrika içi taşımalarda da kullanılan pratik ve kolay uygulanabilir maliyeti düşük bir yöntem olması nedeni ile tercih edilmektedir. Özelikle palet üzerinde hareket gören malzemeler de, devrilme ve dağılmayı önlemek için streç ile sarıldıktan sonra, fortlift ile taşınabileceği gibi, yarı mamul stokları streç ile sarılarak raflarda istiflenebilir. Bu uygulamalar işletmenin üretim mantığı ile doğru orantılı olarak tercih edilmelidir.

Mobilya ambalajında balonlu naylon veya streç naylon ile sarma ya da vakumlama işlemi parçaların stabilitesini sağlamak ve deniz aşırı sevkıyatlarda dışarıdan gelebilecek su ve nemi önlemektir. Karton koli içerisinde iyi tasarlanmış bir diziliş söz konusu olduğunda (parçalar hiçbir şekilde oynamadan bir birini tamamlayan ölçü ve boyutlarda ise koli içerisinde boşluksuz dizilim sağlar ve hareket etmeyeceği için zarar görme riski azalır.) streç veya şiring ambalaj yapılmayabilir.

Ürünü dış etkenlerden koruyan ve nihai tüketiciye sorunsuz ulaşmasını sağlayan ambalajlama her sektörde olduğu gibi ahşap sektöründe ve özellikle mobilya sanayinde önem verilmesi gereken konuların başında gelmektedir.

Ürünün tasarım aşamasından itibaren başlayan ambalaj şekli ve ambalajın içerisindeki dizilişi de ayrı bir tasarım çözümlemesi olmalıdır. Ürünün tasarımı sadece görsellik, ergonomi ve işlevsellik değil, bunun kolay kurulum ve ambalaj çözümleri de aynı titizlik ile üzerinde çalışılması gereken konulardır.

Ağaç işleri End. Yük. Müh. Dr. Sabit TUNÇEL’in sitesin www.sabittuncel.com ‘dan alınmıştır.

Ahşap sektöründe kullanılan malzeme ve yarı mamul ürünlerin hepsi kolay alev alabilme özelliğine sahip olması işletmelerde yangın tehlikesini ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle alınması gereken önlemler ve işletmelerimizde yangın önleme bilincinin oluşması son derece önemlidir.

Birçok işletmemiz de bu tehlike göz ardı edilmekte ve sonu hüsran olmaktadır. Aslında bu tehlike alınacak önlemler ile çok rahatlıkla önlenebilmekte ve milli servetimiz olan işletmelerimiz küçük bir dikkatsizlik veya tedbirsizlik ile yok olması önlenebilmektedir.

 

SİGORTA YETİYOR MU?

Türkiye’de endüstriyel mobilya üretiminde yangın önleme ve yangınla mücadele teknikleri rayına oturabilmiş değildir. Bu tekniklerin oturtulabilineceği bir ray bile mevcut değildir. Yangın söndürme firmaları, sektöre özel çözümler sunamamaktadır. Bu yetersizlik yangın söndürme firmalarının sektöre ve malzeme tanımlarına uzak kalmalarından kaynaklanmaktadır. Mobilya sektörü birçok alt sektörleri de içerisinde barındırmaktadır. Bu da konunun kapsamının çok geniş olmasına neden olmaktadır. Özellikle döşemeli malzemede birçok petrol türevi ürün kullanılması. Cilalı ürünlerde patlayıcı ve parlayıcı maddelerin olması, ahşap malzemenin kendisinin yanıcı özelliğinin bulunması, yine ahşap malzemenin plastik ve plastik türevi malzemeler ile kompozit bir yapı içerisinde kullanılması gibi birçok yanmada etken maddenin farklı oran ve içeriklerde bu yapı içerisinde yer alması aslında işin ne kadar vahim olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle ahşap sanayinde kurulan/kurulacak olan işletmelerin fizibilite çalışmalarında yangın tedbirleri ile ilgili çalışmalarında yapılması son derece önemlidir.

Firma sahiplerinin ve yatırımcıların ön planda tuttukları yatırım ve işletim maliyetleridir. Fabrikalarını güvence altına almak için sigortalatmak yolunu seçmektedirler. Sigortalamak sadece yangınının zararlarını karşılayabileceği psikolojik bir koruma şemsiyesi oluşturmaktadır. Oysaki; aynı işletmenin tekrar kurulması en az bir yıldır. Bu da bir yıllık iş kaybı dolayısıyla zarar hanesine yazılmış bol sıfırlı rakam demektir. Unutmayalım ki; sigorta yangını önlemiyor sadece beyan ettiğiniz ölçüde zararınızı karşılamayı taahhüt ediyor.

Sigorta şirketlerinin mobilya fabrikalarında kapsama aldıkları makine, tesis, hammadde ve mamul gruplarını kapsamaktadır. Bu kapsamın diğer bacağı ise tesisin yangın söndürme ve alarm sistemlerini içermektedir. Eğer fabrikanın yangın ikaz ve söndürme sistemleri yönetmelikleri karşılıyor ise bu sadece sigorta risk faktörünü düşürecek, prim ödeme limitlerinizi aşağıya çekecektir.

YAPILMASI GEREKENLER

Yangın doğal afet değildir, bu felaketi alacağımız bilinçli önlemler ile önlemek hatta yangının oluşumunu önlemek tamamen bizim elimizdedir. Yangının en büyük yardımcısı tedbirsizlik ve adamsendeci yaklaşımdır.

 • Doğru çözümleri, yönetmelikleri de karşılayacak kapsamda ve gerçekçi mali analizler ile yapılmalıdır. Bu çözümleri şu başlıklarda toplayabiliriz.
 • Yangın söndürme sistemi ile kullanım suyu depoları ve hidroforları ayrı tutulmalı (Birçok firma maalesef her iki sistemi ortak kullanmaktadırlar).
 • Yangın söndürme sistemi fabrika yerleşim alanı ve planı dikkate alınarak seçilmelidir.
 • Yangın tesisatında devamlı basınçlı su bulundurulmalı, kaçaklara dikkat edilmelidir.
 • Kuru yangın söndürme tüplerinin ve sulu müdahale hortumlarının önleri devamlı açık olmalıdır.
 • Makinelerin elektrik beslemeleri, toz toplama sistemlerinin elektrik panoları, firmanın elektrik müşavirlerince termal kameralar ile periyodik kontrollere bağlanmalıdır. Aşırı ısınan kablo, kontaktör, ve diğer elektrik ekipmanlarının ısınma nedenleri araştırılmalı ve doğru çözümler uygulanmalıdır. Elektrik ile çalışan cihazlar tozlu ortamlarda yangın çıkarabilecek en önemli ekipmanlardır.
 • Toz toplama sistemlerinin temizlik ve bakımları periyota bağlanmalıdır. Mümkünse toz toplama kanallarına kıvılcım algılayıcıları ve su püskürtme valfleri takılmalıdır.
 • Kaynak, taşlama gibi metal doğrama makinelerinin imalatta kullanımına çok dikkat edilmeli, maksimum koruyucu önlemler alınmalıdır. Aynı ortamda ise bu tür aletler çalıştıkları sırada toz toplama çalıştırılmamalı, çevresi hammadde, yarı mamul ve mamullerden arındırılmalıdır. Doğru olan ise Metal atölyesinin ahşap imalatından tamamen ayrı bir mekânda bulunmasıdır.
 • Tiner gibi parlayıcı malzemeler rutubetli ortamlarda muhafaza edilmeli, küçük plastik açık kaplarda bu tür malzemeler açıkta bırakılmamalıdır. Kullanımdaki yanıcı malzemeler ve bu malzemeler ile nemlendirilmiş temizleyiciler, metal ve kapalı kaplarda korunmalıdırlar. Ayrıca bu tür malzemeler malzeme depo tarafından kontrollü bir şekilde üretime verilmelidir. Parlayıcı madde deposu fabrika dışında olmalı ve aydınlatma sistemi kesinlikle flüoresans lamba olmamalı. Aydınlatma sisteminin anahtarı depo dışında bulunmalı. Ortamda bulunan uçucu gazlar en ufak kıvılcımda parlayabileceği unutulmamalıdır.
 • Personel yangın koruma sistemleri hakkında eğitilmeli ve yangın ekipleri kurulmalıdır. Firmaya giren her personelin uyum sürecinde yangın eğitimleri verilmelidir.
 • Yerel yönetimlerce (İtfaiye Müdürlükleri) yangın eğitimleri ücretsiz verilmektedir. Bu eğitimler işletmeler tarafından planlı eğitimler içerisine alınmalıdır.

– Yangın söndürme cihaz ve ekipmanları içerisinde bulunan seyyar yangın söndürme tüpleri kesinlikle yangın olasılığının yüksek olduğu bölümlerin çerisinde değil. O mekânda yangın çıktığında alınıp yangının çıktığı bölüme hemen ulaşılabilecek uzaklıkta olmalıdır. Kesinlikle yangın olasılığı olan kapalı mekân veya odaların içerisinde değil yangın anında müdahale edilebilmesi için dışarıda bulunmalıdır.

YANGIN OLASILIĞINDA GEZİN

İşletmelerin büyüklüklerine ve ürün içeriklerine bağlı olarak yangın koruma ve müdahale içeriği uzmanlarca planlanmalıdır. Fabrikalarda üretimin en büyük düşmanı işletme körlüğüdür. Bu körlük işçilerin alışıldık düzende üretim yapmalarından ve bir hatayı defalarca tekrarlamalarından kaynaklanır. İşletme sahiplerinin körlüğü ise yoğun iş temposuna kapılarak yangın tehlikelerini gözden kaçırmalarıdır. Gözden kaçırdıkları bu nokta kendilerine (her ne kadar sigortalı işletmeler de olsa) çok büyük kayıplara yol açabilecektir.

Bugün işletme sahipleri ve yöneticileri işletmelerini gezerken tesislerine bir de yangın olasılığını düşünerek gezmelerini öneririm. Eminim ki; çok şey görecekler.

Güvenli günler dileğimle.

Elektronik Mühendisi  – Osman BUCAK

Ağaç işleri End. Yük. Müh. Dr. Sabit TUNÇEL’in sitesi www.sabittuncel.com ‘dan alınmıştır.